Πρόσφατα ΠρογράμματαTo Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) - του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) είναι πιστοποιημένο απά το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών δια Βίου Μάθησης (ΕΚεΠις). Αντικείμενο δράσης του Κ.Ε.Κ. - Π.Θ., είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η εκτέλεση, η διαχείριση και η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης καθώς και συναφών προς αυτά δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και της δια βίου Εκπαίδευσης). Τα θεματικά πεδία, στα οποία το Κ.Ε.Κ.  θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, σχετίζονται με όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η παρεχόμενη κατάρτιση, που διασυνδέει τη θεωρητική με την πρακτική γνώση και αναπτύσσει, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, μπορεί να εντάσσεται τόσο στο χώρο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο της σεμιναριακής εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών το Κ.Ε.Κ.  αναπτύσσει συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

 

 
Διαφήμιση